Menu

Privacy Policy

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je návštěvníkům webových stránek, potenciálním klientům a klientům (dále jen „klient“) správce PRESTON Business s.r.o., IČ 052 901 39, se sídlem Nad Rokoskou 2361/2A, 182 00 Praha (dále jen „správce“), informace zejména o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládá nebo jaká jsou práva klienta ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům. Správce při zpracování osobních údajů vystupuje jako správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se obecně rozumí systematické nakládání s osobními údaji, zejména shromažďování údajů, zaznamenávání a ukládání těchto údajů na nosiče dat, jejich přizpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předávání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, třídění nebo kombinování, blokování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Správce je za účelem poskytování služeb svým klientům povinen zpracovávat jejich osobní údaje. Zpracování osobních údajů klientů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, resp. už pro jednání o jeho uzavření, pro plnění smluvních povinností, jakož i pro účely jednoznačné identifikace konkrétního klienta.

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů manuálně i v elektronickém informačním systému. Osobní údaje jsou tak pod stálou fyzickou, technickou i elektronickou kontrolou. Bezpečnostní mechanismy správce jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální možnou ochranu veškerých dat a osobních údajů, které správce zpracovává tak, aby bylo zabráněno zejména jejich zneužití, poškození ztrátě či zničení. Ke zpracovávaným osobním údajům klientů mají přístup pouze autorizovaní pracovníci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Správce ve stanovených případech oznámí klientovi právními předpisy stanoveným způsobem skutečnost, že hrozí určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů s jejich souhlasem. Bez jejich souhlasu správce zpracovává osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech, na základě zákonné povinnosti správce, za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem, z důvodu oprávněných zájmů správce či za jiným legitimním účelem zpracování.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Poskytnutí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů je zcela dobrovolné. Klient může správci udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k účelům specifikovaným přímo v souhlasu.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

V rámci poskytování svých služeb je správce povinen (při uzavírání i trvání smluvního vztahu) zjišťovat a zpracovávat právními předpisy stanovené osobní údaje o svých klientech. Ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb klientům není správce povinen opatřit si jejich souhlas. Odmítne-li klient poskytnout správci své osobní údaje, nemohou mu být dle požadavků právních předpisů poskytnuty služby správce.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých klientů i bez jejich souhlasu, a to zejména pro účely:

  • plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů,
  • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem,
  • oprávněných zájmů správce,
  • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává o svých klientech níže uvedené údaje, které slouží zejména k účelu kontaktování potenciálního klienta, jeho identifikaci a k další komunikaci při uzavírání smluvního vztahu se správcem, tj.:

  • základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, název společnosti, identifikační číslo
  • kontaktní údaje, zejména telefon, e-mailovou, poštovní adresu, adresu bydliště, adresu sídla

Pro účely poskytování služeb správce uchovává a zpracovává také další údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností.

Výše uvedené osobní údaje klientů jsou využívány k výše uvedeným účelům, příp. k účelům v rámci klientem uděleného souhlasu.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje klientů, které jí sami poskytnou, a to během jednání o uzavření smluvního vztahu a v průběhu jeho trvání.

Lhůty

Správce bude zpracovávat osobní údaje klienta po dobu poskytování služeb a plnění smlouvy. Poté je správce povinen uchovávat osobní údaje klientů či potenciálních klientů po dobu stanovenou právní předpisy. V případě zpracování na základě souhlasu bude správce zpracovávat údaje po dobu, po kterou jí byl klientem udělen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, veškeré osobní údaje klientů, popř. potenciálních klientů, jsou ze systémů správce smazány.

Zpřístupnění

Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny třetím osobám bez jejich souhlasu zejména:

  • v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy,
  • dalším osobám za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce,
  • osobám pověřeným správcem k plnění jejích smluvních a zákonných povinností,
  • se souhlasem klienta, popř. na základě jeho příkazu k předání i dalším subjektům.

Práva klienta související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Klient je oprávněn požadovat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm správce zpracovává a na přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce poskytne klientovi nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu po vznesení jeho požadavku.

Právo na opravu

Klient je dále oprávněn požadovat od správce vysvětlení domnívá-li se, že správce, popř. zpracovatel, o klientovi zpracovává např. nepřesné osobní údaje. Klient je v této souvislosti dále oprávněn požadovat opravu/doplnění svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Klient má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požadovat, aby správce předal tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky možné), aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že zpracování jeho osobních údajů správcem je založeno na souhlasu klienta, na smluvním vztahu se správcem nebo v případě, kdy se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správce se v návaznosti na vznesenou námitku zavazuje klientovi sdělit důvody, které správce k zpracování jeho osobních údajů opravňují. Vznese-li klient námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Klient je oprávněn požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů, nepotřebuje-li již správce osobní údaje klienta pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, příp. vznesl-li klient námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Omezení zpracování osobních údajů klienty bude trvat po právními předpisy stanovenou dobu. Správce Klienta předem upozorní na skutečnost, že omezení zpracování bude následně zrušeno.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Klient je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Na základě odvolání souhlasu správce přestane zpracovávat osobní údaje klientů pro účely, pro které byl dříve udělen souhlas. Správce je nicméně povinna dále zpracovávat osobní údaje klientů, a to za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jako např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod., za účelem plnění povinností v rámci smluvního vztahu s klientem, jakož i za účelem určení, výkonu nebo obhajoby případných právních nároků. Osobní údaje klientů budou nadále zpracovávány pouze z výše uvedených důvodů, a to po právními předpisy stanovenou dobu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování těchto údajů, k němuž došlo před odvoláním dříve uděleného souhlasu.

S výjimkou případů stanovených právními předpisy, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR), správce zpracovává osobní údaje klientů výhradně s jejich dobrovolným souhlasem.

Klient je po ukončení veškerých smluvních vztahů se správcem oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro ty účely, které nevyplývají z právních předpisů. Odvolá-li klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů, správce bude dále uchovávat pouze ty osobní údaje klienta, které jsou nezbytné pro plnění povinností správce vyplývajících z právní předpisů.

Právo na výmaz

Klient je oprávněn požadovat také likvidaci svých osobních údajů, a to v případě, kdy má za to, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Klient je dále oprávněn požádat správce o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, dále v případě, kdy byly zpracovány protiprávně, v případě, kdy Klient odvolá svůj dříve udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, a také v případě, kdy klient vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Uplatnění práv klienta

Klient může uplatnit svá práva kontaktováním správce, a to prostřednictvím e-mailu info@prestoncapital.cz, či prostřednictvím dopisu adresovaného do sídla správce Nad Rokoskou 2361/2A, 182 00 Praha.

O vyřízení svého požadavku je klient informován ze strany správce bez zbytečného odkladu, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Jsou-li žádosti klienta zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce účtovat klientovi poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Klient je oprávněn obrátit se svým podnětem také na orgán dozoru v oblasti osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Allow all
Customize

Cookie customization